Privacy statement

Privacy statement

De website lna.nl heeft vooral als doel om informatie te geven over het geldende dienstenaanbod.

Persoonsgegevens die wij verwerken
L & A verwerkt uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch, al dan niet ten behoeve van de uitvoering van een opdracht die door u aan ons is verstrekt

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

L & A verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om diensten voor u te verrichten zoals met u is overeengekomen;
 • L & A verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
L & A neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van L & A) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
L & A bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor personen voor wie wij op basis van een opdrachtrelatie projecten hebben verzorgd geldt dat wij na beëindiging van deze opdrachtrelatie de persoonsgegevens die wij in het kader van onze wettelijke bewaarplicht nog nodig hebben (o.a. je persoonsgegevens zoals opgenomen in onze debiteurenadministratie) ten minste zeven jaar bewaren. De persoonsgegevens die wij in het kader van onze eigen wettelijke bewaarplicht niet meer nodig hebben bewaren we nog gedurende minimaal vijf jaar, om in het kader van toetsingen vanuit beroepsorganisaties of van mogelijke klachten te kunnen verantwoorden hoe wij de door u aan ons verstrekte opdrachten hebben uitgevoerd en om je desgewenst ook na het beëindigen van de opdrachtrelatie nog behulpzaam te kunnen zijn, wanneer u vragen krijgt van bijvoorbeeld de belastingdienst die betrekking hebben op de periode waarin u een opdrachtrelatie met ons had.
 • Na verstrijken van de wettelijke termijn van zeven jaar voor onze eigen administratie of de termijn van vijf jaar in het kader van toetsingen of klachten, blijven uw persoonsgegevens vaak nog beschikbaar in onze systemen, voor strikt interne doeleinden, zoals het kunnen benutten van voor u uitgevoerde opdrachten als voorbeeld voor soortgelijke opdrachten, tenzij u aangeeft hier bezwaar tegen te hebben.
 • Voor personen van wie wij gegevens hebben ontvangen, zonder dat er een opdrachtrelatie is of is ontstaan, worden de gegevens maximaal 12 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
L & A deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt L & A uw persoonsgegevens aan andere derden, zoals de belastingdienst. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
We gebruiken verschillende technologieën om L & A te beheren en volgen het gebruik van de inhoud die we leveren. Geaggregeerde gegevens over de klikfrequenties per e-mail en videoweergave Informatie verzameld via HTML-cookies, Flash-cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën.

Cookies bieden ons een mechanisme om te begrijpen hoe u de site in de loop van de tijd gebruikt, zodat we u de beste gebruikerservaring kunnen bieden volgens uw opgegeven voorkeuren.

L & A gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische (Google Analytics) cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wij verkopen deze informatie niet aan een derde partij, maar kunnen informatie verstrekken aan partners die ons helpen bij het updaten, beheren of onderhouden van onze websites.

U kan uwzelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Deze site maakt gebruik van Google Analytics, Google Analytics is een van de meest verspreide en vertrouwde analytische oplossingen op het web en helpt ons te begrijpen hoe u de site gebruikt en manieren te vinden om de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies van Google Analytics kunnen dingen bijhouden, zoals hoeveel tijd u aan de site besteedt en welke pagina’s u bezoekt, zodat we aantrekkelijke inhoud kunnen blijven produceren. De informatie die we verkrijgen, wordt, samen met het adres van uw computer (IP-adres), overgedragen aan Google en wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten met betrekking tot de verwerking van verzamelde gegevens. We hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor een van de andere Google-services. Google is echter wel in staat om informatie aan derden te verstrekken in het geval Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of als deze derden de informatie namens Google verwerken. We hebben hier geen verdere invloed op. Meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door Google Analytics is te vinden in het Privacybeleid van Google.

Opt-out
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht het om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van  uw persoonsgegevens door L & A en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, binnen een door u genoemde organisatie, te sturen.

U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lna.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

L & A wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
L & A neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@lna.nl.

Als u een vraag heeft over deze website of een reactie dan kan je het contactformulier invullen. Uw gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen:

 • L & A dit doet in het kader van een wettelijke verplichting;
 • Dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

L & A is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Loek Langezaal is de Functionaris Gegevensbescherming van L & A Real Estate solutions. Hij is te bereiken via info@lna.nl.